بریک او بلاک

بریک او بلاک

د واښو بلاکونه او یو بل سره تړنې بلاکونه

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

پټه خښته

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

د کرب ډبره

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

د خښتو جوړول

111
222
333
444

بلاک

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8